close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • LEGITYMACJE SZKOLNE

 • Uczniowie szkół polonijnych oraz osoby uczące się języka polskiego w szkołach amerykańskich, a także nauczyciele tych szkół, uprawnieni są do otrzymania legitymacji uprawniającej do skorzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym podczas pobytu w Polsce oraz wstępu do muzeów i parków narodowych na takich zasadach jak uczniowie szkół w Polsce. Legitymacje ucznia i legitymacje nauczyciela wydają konsulowie właściwi ze względu na siedzibę szkoły. W większości przypadków rodzice składają wnioski i odbierają legitymacje w szkole, w której ich dziecko pobiera naukę, ponieważ szkoły współpracują w realizacji tego zadania z konsulami.

   

  DO POBRANIA ZAUKTUALIZOWANE WZORY WNIOSKÓW:

   

  - wzór wniosku o legitymacje dla ucznia

   

  - wzór wniosku o legitymację dla nauczyciela

   

  - wzór zawiadomienia o utracie legitymacji szkolnej

   

  - wzór upoważnienia do odbioru legitymacji szkolnej

   

  Poniżej przedstawiamy szczegółowe zasady w formie pytań i odpowiedzi.

   

  Kto może otrzymać legitymację ucznia?

  Legitymację może otrzymać każdy uczeń nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim. Nie jest konieczna nauka wszystkich przedmiotów jednocześnie. Do otrzymania legitymacji uprawnieni są uczniowie uczący się tych przedmiotów w jednym z poniższych typów szkół:

  1. prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

  2. w systemach oświaty innych państw,

  3. w sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

  4. europejskich.

   

  Czy legitymacje mogą otrzymać uczniowie wszystkich szkół?

  Przepisy określają, że legitymacje przysługują uczniom czterech rodzajów szkół:

   

  1. szkół prowadzonych przez organizacje społeczne zarejestrowanych w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą,

  2. szkół w systemach oświaty innych państw,

  3. sekcji polskich funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,

  4. szkół europejskich.

   

  W przypadku szkół prowadzonych przez organizacje społeczne (zwanych także szkołami polonijnymi, społecznymi, sobotnio-niedzielnymi lub uzupełniającymi) warunkiem przyznawania legitymacji jest aktualna rejestracja szkoły w bazie danych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (http://www.polska-szkola.pl). Uczniowie szkół niezarejestrowanych bądź szkół, które nie dokonały aktualizacji danych w ciągu ostatnich 12 miesięcy od daty złożenia wniosku, nie będą mogli otrzymać  legitymacji.

   

  Do czego uprawnia legitymacja ucznia?

  Legitymacja ucznia uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 37%  - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych,

  - 49% - przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych i pospiesznych oraz środkami publicznego transportu autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

  - do muzeów,

  - do parków narodowych.

  Do czego uprawnia legitymacja nauczyciela?

  Legitymacja nauczyciela uprawnia do zakupu ulgowych biletów:

  - 33% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz środkami publicznego transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie imiennych biletów miesięcznych

  - do muzeów,

  - do parków narodowych.

   

  Jakie dane zawiera legitymacja?

   

  Legitymacja zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia, a także nazwę szkoły, w której się uczy. Ponadto na legitymacji znajduje się data jej ważności, nazwa konsulatu i jego pieczęć. Analogiczne dane będzie zawierała legitymacja nauczyciela.

   

  Czy do skorzystania z ulg wystarczy legitymacja?

   

  Legitymacja jest ważna jedynie z ważnym dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport). Brak dokumentu uniemożliwia skorzystanie z ulgi, a w przypadku wykupienia biletu ulgowego na przejazd może skutkować nałożeniem kary za brak dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi zgodnie z przepisami obowiązującymi przewoźników.

   

  Zgodnie z przepisami uprawnienie do ulg przysługuje uczniom do momentu uzyskania pełnoletności – jeśli zatem uczeń otrzymał legitymację w roku, w którym kończy lat 18, to możliwość skorzystania z ulg posiada tylko do dnia ukończenia 18 lat.

   

  Dlaczego legitymacja nie zawiera zdjęcia dziecka?

   

  Legitymacja ucznia różni się wzorem od legitymacji otrzymywanej przez uczniów szkół w Polsce. Nie ma na niej zdjęcia ucznia. Legitymacja ważna jest z innym dokumentem potwierdzającym tożsamość (paszport, dowód osobisty).

   

  Gdzie składać wniosek o legitymację dla dziecka?

   

  Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można także złożyć indywidualnie w konsulacie właściwym ze względu na siedzibę szkoły.  Wzór wniosku o wydanie legitymacji dostępny jest na stronie internetowej konsulatu.

  Jakie należy przedstawić dokumenty składając wniosek o wydanie legitymacji dla dziecka?

  Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające pobieranie nauki języka polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, to nie trzeba składać dodatkowych dokumentów, ponieważ szkoła potwierdzi konsulowi dane swoich uczniów. Szkoła niepośrednicząca w przekazywaniu wniosków, także może potwierdzić fakt nauki danego ucznia na wniosku składanym przez rodziców.

   

  Gdzie należy odebrać legitymację?

   

  Legitymację można odebrać tam, gdzie składało się wniosek. Jeśli wniosek był złożony za pośrednictwem szkoły, to także szkoła przekaże legitymację.  Jeśli wniosek złożony został u konsula, to legitymację odebrać można w konsulacie.

   

  Jaki jest czas oczekiwania na legitymację?

   

  Konsulowie wydają legitymacje w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek składany jest za pośrednictwem szkoły, to termin 30 dni liczy się od dnia dostarczenia wniosków szkoły do konsula. Odbioru wystawionych legitymacji w terminie określonym przez konsula  może dokonać upoważniona osoba.

   

  Na jaki okres wydawane są legitymacje?

   

  Legitymacje wydawane są na okres roku szkolnego, z datą ważności upływającą ostatniego dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się kolejny rok szkolny w danym państwie. Przykładowo, jeśli rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, to legitymacja zostanie wydana z datą ważności 30 września kolejnego roku.

   

  W jaki sposób można przedłużyć ważność legitymacji?

   

  Jeżeli uczeń kontynuuje naukę, to ważność jego legitymacji zostanie przedłużona na kolejny rok szkolny na wniosek jego rodziców lub opiekunów prawnych. Wnioski o przedłużenie ważności składane są na takich samych zasadach jak wnioski o wydanie legitymacji – można to zrobić za pośrednictwem szkoły. W przypadku wniosków składanych indywidualnie u konsula należy dołączyć dokument potwierdzający kontynuację nauki.

   

  Co zrobić w przypadku zgubienia, zniszczenia w sposób utrudniający lub uniemożliwiający odczytanie albo jeśli zmianie ulegną dane posiadacza legitymacji?

   

  W takim przypadku należy zgłosić się do konsula (można to zrobić za pośrednictwem szkoły), przy czym nie ma konieczności przedstawiania potwierdzenia odbywania nauki w danym roku, ponieważ konsul posiada je w swoich aktach.

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  w zakresie wydawania legitymacji ucznia

   

  Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

  1.             Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, wykonującym obowiązki administratora jest Konsul Generalny RP w Chicago z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Chicago, 1530 N Lake Shore Drive.

  2.             W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  3.             Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 1992 r. poz. 254), w celu wydania bądź przedłużenia ważności dokumentów uprawniających do korzystania z ulgowych przejazdów publicznego transportu zbiorowego.

  4.             Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

  1)             imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego,

  2)             adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego,

  3)             dane ucznia w zakresie:

  a)             imię i nazwisko,

  b)             obywatelstwo,

  c)             data urodzenia,

  4)             podpis rodzica/opiekuna prawnego,

  5)             nazwa i adres szkoły w której uczeń pobiera naukę.

  5.             Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

  6.             Źródłem pochodzenia danych osobowych może być szkoła, w której dany uczeń pobiera naukę i za pośrednictwem której złożono wniosek.

  7.             Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty ustania uprawnień do przedłużenia ważności legitymacji.

  8.             Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Chicago  i MSZ.

  9.             Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a także kreślone w art. 17- 19 oraz 21, o ile będą miały zastosowanie.

  10.           Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydania/przedłużenia legitymacji ucznia.

  11.           Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu.

  12.           Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

   

   

  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
  w zakresie wydawania legitymacji nauczyciela

   

  Niniejsza informacja stanowi wykonanie obowiązku określonego w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

  1.             Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Minister Spraw Zagranicznych z siedzibą w Polsce, w Warszawie, Al. J. Ch. Szucha 23, wykonującym obowiązki administratora jest Konsul Generalny RP w Chicago z siedzibą w Stanach Zjednoczonych w Chicago, 1530 N Lake Shore Drive.

  2.             W MSZ i placówkach zagranicznych powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD).

  Dane kontaktowe IOD:

  adres siedziby: Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

        adres  e-mail: iod@msz.gov.pl

  3.             Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 1992 r. poz. 254), w celu wydania bądź przedłużenia ważności dokumentów uprawniających do korzystania z ulgowych przejazdów publicznego transportu zbiorowego.

  4.             Zakres przetwarzanych danych obejmuje:

  1)             imię i nazwisko;

  2)             adres zamieszkania;

  3)             obywatelstwo;

  4)             data urodzenia;

  5)             informacje o aktualnym zatrudnieniu:

  a)             nazwa i adres szkoły;

  b)             zajmowane stanowisko (nauczyciel jakiego przedmiotu)

  5.             Dane podlegają ochronie na podstawie przepisów RODO i nie mogą być udostępniane osobom trzecim, nieuprawnionym do dostępu do tych danych, a także nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

  6.             Źródłem pochodzenia danych osobowych może być szkoła, w której dany nauczyciel jest zatrudniony i za pośrednictwem której złożono wniosek.

  7.             Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od daty ustania uprawnień do przedłużenia ważności legitymacji.

  8.             Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Chicago  i MSZ.

  9.             Osobie, której dane dotyczą przysługują prawa do kontroli przetwarzania danych, określone w art. 15-16 RODO, w  szczególności prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a także kreślone w art. 17- 19 oraz 21, o ile będą miały zastosowanie.

  10.           Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do rozpatrzenia wniosku dotyczącego wydania/przedłużenia legitymacji nauczyciela.

  11.           Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane nie będą poddawane profilowaniu.

  12.           Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na adres:

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

  ul. Stawki 2

  00-193 Warszawa

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: