close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONSULAT

 • Szanowni Państwo,

  W tej sekcji znajdą Państwo niezbędne informacje o konsulacie w tym dane adresowe oraz kontaktowe do poszczególnych wydziałów i referatów Konsulatu Generalnego RP w Chicago. Znajdują się tu także informacje o godzinach urzędowania, innych placówkach zagranicznych RP w Stanach Zjednoczonych i ich okręgach konsularnych. Zachęcamy do zapoznania się.

  Konsulat Generalny RP w Chicago jest jedną z najważniejszych i najstarszych placówek konsularnych państwa polskiego. Został założony w 1920 roku i swą właściwością terytorialną obejmuje obecnie następujące stany: Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, Dakota Północna, Dakota Południowa i Wisconsin.

  Konsul jest przedstawicielem administracji państwowej i podlega Ministrowi Spraw Zagranicznych RP. Bezpośredni nadzór nad działalnością konsulatu sprawuje Ambasador RP w Waszyngtonie.

  Placówką konsularną kieruje Konsul Generalny Piotr Janicki. Reprezentuje ona urząd wobec władz administracji amerykańskiej i odpowiedzialny jest za działalność konsulatu. 

  Siedziba konsulatu znajduje się przy 1530 N. Lake Shore Drive. Nasz budynek, wybudowany w 1916 roku jako prywatna rezydencja, jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury chicagowskiej z początku XX wieku.

  Głównym zadaniem placówki konsularnej jest ochrona prawa i interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli. Konsulat działa na rzecz rozwijania kontaktów i wykonywania umów między Polską a USA, a także udziela informacji o Polsce stronie amerykańskiej. Do bardzo ważnych funkcji konsulów należy zapewnienie obywatelom polskim opieki prawnej oraz sprawowanie czynności w imieniu polskiej administracji państwowej. Do zadań konsulatu, szczególnie istotnych w Chicago, należy umacnianie więzi między Polonią a Polską.

  Konsulat Generalny RP w Chicago posiada następujące wydziały i referaty: Referat ds. Współpracy z Polonią, Referat ds. Prawny i Opieki Konsularnej, Referat ds.Ruchu Osobowego oraz Referat ds. Administracyjno - Finansowych. 

  Referat ds. Współpracy z Polonią

  Kierownikiem tego referatu jest konsul Małgorzata Bąk-Guzik, która pełni również funkcję zastępcy kierownika placówki. 

  Referat zajmuje się wymianą kulturalną, naukowa i oświatową, kontaktami z amerykańskimi i polonijnymi środkami masowego przekazu, przekazywaniem informacji o Polsce, organizowaniem wystaw, odczytów itp. propagujących kulturę polską. Rozwija kontakty z polonijnymi organizacjami społecznymi i kulturalnymi, polonijną oświatą i środowiskami kombatanckimi. Występuje o odznaczenia państwowe i wojskowe. Referat wypożycza również wystawy o Polsce i filmy video oraz udziela informacji nt. studiów i kolonii w Polsce. Współpracuje z administracją amerykańską szczebla lokalnego i stanowego na rzecz promowania Polski dla rozwijania polsko - amerykańskiej współpracy naukowej, kulturalnej i handlowej.

  Referat ds. Prawnych i Opieki Konsularnej

  Pracą referatu kieruje wicekonsul Paulina Szafałowicz

  Referat zapewnia pomoc obywatelom polskim w ochronie ich interesów i realizacji przysługujących im praw zgodnie z prawem USA oraz prawami i zwyczajami międzynarodowymi. Zapewnia zastępstwo obywateli polskich przed sądami i innymi organami USA, jeżeli z powodu nieobecności nie mogą tego uczynić osobiście. Sprawuje opiekę nad obywatelami polskimi, którzy zostali pozbawieni wolności lub zatrzymani. Ponadto wydział zajmuje się spadkami należnymi Skarbowi Państwa oraz podejmuje czynności na wniosek polskich sądów i organów administracji, w tym wykonuje przesłuchania. Dokonuje także czynności notarialnych. Referat świadczy pośrednictwo w zakresie spraw stanu cywilnego tj. umiejscowienia zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego, uzupełniania i sprostowania aktów, odtwarzania treści zagranicznych aktów stanu cywilnego. Przed konsulem można złożyć oświadczenia o uznaniu dziecka oraz o wstąpieniu w związek małżeński. Referat przekazuje także wnioski w sprawie zmiany imion i nazwisk w trybie administracyjnym, a także wydaje zaświadczenia przewidziane prawem oraz udziela pomocy w zakresie wydobywania dokumentów. Referat kieruje osoby zainteresowane do odpowiednich urzędów w Polsce. Udziela informacji o prawie polskim odnośnym władzom USA oraz przekazuje informacje odnośnie prawa USA właściwym organom w Kraju. Referat udziela informacji obywatelom polskim na temat procedury uznawania za skuteczne orzeczeń zagranicznych oraz trybu postępowania w sprawach spadkowych oraz alimentacyjnych.

  Referat ds. Ruchu Osobowego

  Kierownikiem tego referatu jest konsul Mariusz Gbiorczyk

  Wydział zajmuje się wydawaniem dokumentów paszportowych na wniosek obywateli polskich, występowaniem o nadanie nr PESEL, wydawaniem wiz dla cudzoziemców oraz opracowywaniem dokumentacji w sprawach uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP. 

  Referat ds. Administracyjno - Finansowych 

  Kierownikiem tego referatu jest wicekonsul Marzena Baranowska. 

  Referat jest odpowiedzialny za administracyjne i finansowe zarządzanie placówką, transportem i utrzymanie Konsulatu. 

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: