close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WIZA KRÓTKOTERMINOWA SCHENGEN

 • Wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu,  lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).   

  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).

   

  Procedura rozpatrywania wniosku wizowego trwa 15 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

   

  Wiza Schengen o ograniczonej ważności terytorialnej LTV

  Wiza wydawana wyjątkowo, w określonych przypadkach. Upoważnia do przebywania na terytorium wydającego ją państwa.

  Może być ważna na terytorium więcej niż jednego państwa strefy Schengen, pod warunkiem wyrażenia zgodny przez każde
  z nich.  

   

  Tranzytowa wiza lotniskowa Schengen "A"*
  Wydawana jest osobom, które zamierzają udać się samolotem do państwa trzeciego a połączenie lotnicze przewiduje lądowanie na lotnisku położonym na terytorium RP. Tranzytowa wiza lotniskowa A upoważnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).


  * dotyczy obywateli: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Paksitanu, Sudanu i Sri Lanki.

   

   

  WYKAZ DOKUMENTÓW OBLIGATORYJNYCH DLA APLIKUJĄCYCH O WIZĘ SCHENGEN

   

   

  • wydrukowany z systemu e-konsulat, wypełniony i podpisany formularz ankiety wizowej;
  • aktualna, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm;
  • paszport wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat, ważny co najmniej 3 miesiące od daty planowanego powrotu, posiadający minimum 2 wolne (czyste) strony przeznaczone na wizy;
  • ubezpieczenie zdrowotne, ważne na terytorium wszystkich państw Schengen, na kwotę nie mniej  niż 30 000 EUR (50 000 $);
  • jeden z niżej wymienionych dokumentów potwierdzających posiadanie środków finansowych na pobyt:

    

             - aktualne, wydane przez bank, zaświadczenie o stanie rachunku;

             - ważna karta kredytowa (zaświadczenie o środkach możliwych do wykorzystania);

             - aktualne zaświadczenie z miejsca pracy o dochodach z ostatnich 3 miesięcy;

  • dokumenty potwierdzające cel i warunki planowanego pobytu na terytorium RP (wykaz dokumentów w wersji anglojęzycznej – kliknij tutaj)
  • zezwolenie na pobyt określone prawem Stanów Zjednoczonych (the US Permanent Residence Card (Green Card) lub poświadczona kopia, ważna wiza USA typu A, E, F , G, H, I, J , L, O, R)

   Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu faksem, pocztą lub pocztą elektroniczną.


   Lista państw, których obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: