close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WYDOBYCIE AKTÓW STANU CYWILNEGO Z POLSKI

 •  

  Informujemy, że w związku z wejściem  w życie nowej ustawy Prawo konsularne, wydobycie aktów stanu cywilnego do celów urzędowych nie będzie możliwe za pośrednictwem naszej placówki.

  W celu wydobycia aktów stanu cywilnego z Polski należy zwracać się bezpośrednio do urzędów stanu cywilnego.

   

  1. WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ KREWNYCH W POLSCE

  Odpisy mogą natomiast wydobyć krewni samego zainteresowanego przebywającego poza granicami kraju oraz osoby sprawujące nad nim pieczę tj.:

   

  1. małżonek;
  2. wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie etc.);
  3. zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, etc.);
  4. rodzeństwo;
  5. przedstawiciel ustawowy;
  6. opiekun

   

  Obecnie, w związku z utworzeniem ogólnokrajowego i prowadzonego w systemie informatycznym rejestru stanu cywilnego (który zastąpił dawne księgi stanu cywilnego), okoliczność, że krewni zamieszkują poza miejscem urodzenia osoby, której dotyczy akt albo poza miejscem, w którym zawarła ona związek małżeński nie stanowi przeszkody w sprawnym i szybkim wydobyciu odpisu. Odpis może zostać wydobyty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce pod warunkiem, że został wpisany do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” (wszystkie akta sporządzone od 1 marca 2015 roku znajdują się w tym systemie, a akta sporządzone przed tą datą są do niego sukcesywnie przepisywane). W przypadku akt sporządzonych przed 1 marca 2015 roku sugerujemy, w celu usprawnienia postępowania, skontaktowanie się ze swoim urzędem stanu cywilnego i skierowanie wniosku o wpisanie aktu do Systemu „Źródło”. Po uzyskaniu numeru aktu w Systemie „Źródło” członkowie rodziny będą go mogli wydobyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

   

  Dane umożliwiające odszukanie aktu stanu cywilnego to:

  • dane osoby, której akt dotyczy;
  • data i miejsce zdarzenia;
  • imiona, nazwiska rodziców;
  • w przypadku rejestracji wyznaniowej (do końca 1945 roku) wyznanie osoby oraz nazwę parafii, w której miał miejsce chrzest osoby, ślub lub zgon

   

  Krewnym osoby zainteresowanej nie przysługuje prawo do wydobycia zaświadczenia o stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.

   

  2. WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ SAMEGO ZAINTERESOWANEGO, PRZEBYWAJĄCEGO ZA GRANICĄ

   

  W przypadku braku krewnych w Polsce, którzy mogliby pomóc w wydobyciu odpisu aktu stanu cywilnego sam zainteresowany może:

  1. Zamówić odpis aktu stanu cywilnego przez ePUAP. Odpis (jego papierowa wersja) zostanie przesłany na wskazany adres w Polsce. (przejdź do ePUAP)

  2. Wydobyć odpis aktu stanu cywilnego przez platformę ePUAP w formie elektronicznej (uwaga, odpisy w formie elektronicznej mogą nie być honorowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej).

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Przed kilkoma laty wydobywałam odpis naszego aktu małżeństwa przez Konsulat Generalny RP w Chicago. Obecnie uzyskałam informację, że nie ma już takiej możliwości. Czy to prawda?

   

  W 2015 roku w życie weszły dwie nowe ustawy mające znaczący wpływ na uprawnienia urzędników konsularnych. W dniu 1 marca 2015 roku weszła w życie nowa ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego, a 1 listopada 2015 roku nowa ustawa Prawo konsularne. Zgodnie z art. 45 pierwszej z cytowanych ustaw organy administracji publicznej mogą wydobywać odpisy akt stanu cywilnego tylko w przypadku jeżeli odpis jest niezbędny w celu realizacji ich ustawowych zadań. Nie mogą więc wydobywać odpisów aktu stanu cywilnego na rzecz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami RP. Ponadto art. 27 ust. 1 Prawa konsularnego mówi o wydobywaniu przez konsulów odpisów akt stanu cywilnego z rejestrów państwa przyjmującego, nie przyznając uprawnień do wydobywania odpisów z rejestrów polskich.

   

  Posiadam odpis aktu urodzenia wydany przed 1 marca 2015 roku, to znaczy na starym druku w formacie A5. Czy jest on nadal ważny?

  Tak, odpisy z akt stanu cywilnego wydane przed 1 marca 2015 roku są ważne bezterminowo i nadal mogą być przedkładane organom administracji. Natomiast zaświadczenia o stanie cywilnym są ważne przez sześć miesięcy od dnia wystawienia.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064);
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: