close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO WYDANEGO PRZEZ SĄD ZAGRANICZNY

 • Uznanie wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny

  Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny uzależniony jest od daty jego wydania oraz od tego czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej, czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.

   

  1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 roku są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego).
  2. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od dnia 1 lipca 2009 roku są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego).
  3. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 roku lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 roku mogą zostać uznane na terytorium RP tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym, właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

   

  Konsulat Generalny RP w Chicago nie pośredniczy w realizacji wniosków o uznanie (rejestrację) wyroków rozwodowych.

   

  REJESTRACJA WYROKU ROZWODOWEGO W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

   

  Wymagane dokumenty:

  1. oryginał wyroku rozwodowego opatrzony klauzulą Apostille Sekretarza Stanu, w którym wyrok został wydany (więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego). Wyrok bezwzględnie powinien być wyrokiem prawomocnym (Final judgment, ultimate judgment, absolute judgment).
  2. urzędowe tłumaczenie wyroku na język polski;
  3. zaświadczenie o prawomocności wyroku (Certificate of Non Appeal), wydawane przez County Clerk sądu, który wydał wyrok rozwodowy oraz opatrzone klauzulą Apostille;
  4. urzędowe tłumaczenie zaświadczenia na język polski;
  5. odpis polskiego aktu małżeństwa (jeżeli małżeństwo było zarejestrowane na terytorium RP)
  6. w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła;
  7. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu) – w przypadku wniosku składanego przez obywatela polskiego.

   

  UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM

   

  Właściwość miejscowa sądu

  Uznanie wyroku sądu amerykańskiego wydanego przed 1 lipca 2009 roku  dotyczącego obywatela polskiego, gdy jedna ze stron zamieszkuje w Polsce, podlega kompetencji sądu okręgowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania w Polsce.

   

  Uznanie wyroku sądu zagranicznego dotyczącego obywatela polskiego w przypadku, gdy obie strony zamieszkują za granicą, podlega kompetencji Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Rodzinny Odwoławczy, Aleja Solidarności 127, 00-951 Warszawa.

   

   

  Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego (w 4 egzemplarzach) powinien zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
  2. imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (o ile będzie ustanowiony);
  3. imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (była żona, były mąż);
  4. datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego (jeśli związek małżeński zawarty był za granicą może być wymagana transkrypcja aktu małżeństwa);
  5. obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód oraz jakie posiadają obecnie;
  6. uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (do czego potrzebne jest wnioskodawcy uznanie wyroku);
  7. wyjaśnienie, czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

   

  Do wniosku należy dołączyć:

  1. wyrok rozwodowy w oryginale opatrzony klauzulą Apostille z zaświadczeniem właściwego sądu, że wyrok jest prawomocny (Certificate of Non Appeal) opatrzone klauzulą Apostille, a gdy wyrok jest zaoczny – zaświadczeniem, że wezwanie zostało doręczone nieobecnej stronie – oraz trzy fotokopie tego wyroku (więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego)
  2. tłumaczenie wyroku rozwodowego i zaświadczenia o jego prawomocności (Certificate of Non Appeal)  na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce i trzy fotokopie tego tłumaczenia;
  3. odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego

  LUB

         uwierzytelniona kopia amerykańskiego aktu małżeństwa wraz z urzędowym tłumaczeniem

   

  Sposób złożenia dokumentacji:

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wnioskodawca składa osobiście w biurze podawczym właściwego terytorialnie sądu okręgowego w Polsce lub po uzgodnieniu z sądem przesyła listem poleconym na jego adres. Wnioskodawca składając wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego zobowiązany jest do uiszczenia opłaty sądowej za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia. Jeżeli miejsce pobytu byłego małżonka nie jest znane lub nie włada on językiem polskim (a nie ustanowił pełnomocnika do doręczeń w Polsce), koszty mogą wzrosnąć w związku z koniecznością ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania lub w związku z koniecznością dokonywania tłumaczeń dokumentów sądowych. Decyzje w sprawie terminu posiedzenia sądu, wysokości opłat sądowych, złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień należą do kompetencji właściwego terytorialnie sądu okręgowego w Polsce.

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

  Rozwiodłem się i ponownie ożeniłem na terytorium Stanów Zjednoczonych. Czy mogę jednocześnie złożyć wniosek o zarejestrowanie rozwodu i transkrypcję aktu mojego drugiego małżeństwa?

  Nie, gdyż w takim wypadku najpierw trzeba uzyskać pozytywną decyzję kierownika urzędu stanu cywilnego w przedmiocie wpisania wyroku rozwodowego. W niektórych wypadkach np. dotyczących wyroków zaocznych, gdy pozwany nie wiedział o toczącym się postępowaniu, kierownik urzędu stanu cywilnego może odmówić naniesienia wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa. Dlatego najpierw należy pozytywnie zakończyć postępowanie związane z wpisaniem wyroku rozwodowego, a dopiero później złożyć wniosek o transkrypcję kolejnego małżeństwa.

   

  Przed kilkoma laty zawieraliśmy małżeństwo w jednym z polskich urzędów konsularnych, czy to oznacza, że teraz możemy rozwieść się w urzędzie konsularnym?

  Nie. Małżeństwo może być rozwiązane tylko orzeczeniem sądu. Co do zasady właściwy miejscowo będzie sąd ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. W przypadku jeżeli rozwód zostanie orzeczony przez sąd amerykański, to powinien następnie zostać zarejestrowany w polskim urzędzie stanu cywilnego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: