close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) ZAGR. AKTÓW SC W POLSCE

 • Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji (urodzenie dziecka, zawarcie małżeństwa, zgon) może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w Polsce w drodze transkrypcji.

   

  Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.
   

  Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności. Treść zagranicznego dokumentu stanu cywilnego przenosi się do rejestru stanu cywilnego, w formie czynności materialno-technicznej.

   

  Transkrypcja jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada polski akt stanu cywilnego potwierdzający wcześniejsze zdarzenia i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.  Aby otrzymać polski paszport za pośrednictwem Konsulatu konieczne jest przedstawienie polskiego aktu urodzenia (a w przypadku kobiet zamężnych także aktu małżeństwa).

   

  Wniosek o dokonanie transkrypcji składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Może go złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w transkrypcji  aktu stanu cywilnego.
   

  Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej.  Wniosek taki musi być złożony jednocześnie z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

   

  Wniosek o transkrypcję można także złożyć za pośrednictwem Konsulatu.  

   

  Do dokonania transkrypcji  należy przedłożyć oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego z pieczęcią (klauzulą) Apostille, który przesyłany jest do urzędu stanu cywilnego w Polsce i nie podlega zwrotowi. Na wniosek osoby, która przedkłada zagraniczny dokument stanu cywilnego, można wydać ten dokument, po uprzednim sporządzeniu kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości ponownego uzyskania tego dokumentu.

   

  TŁUMACZENIE URZĘDOWE

   

  Zagraniczne akty stanu cywilnego sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

   

  1)  tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;

  2) tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);

  3)   konsula.

  Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

  1)   dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;

  2)   dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

  W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Polski dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Polski.

   

  OPŁATY

   

  Do dokonania transkrypcji za pośrednictwem Konsulatu konieczne jest uiszczenie opłaty konsularnej. Dodatkowo pobierane są opłaty za potwierdzenie tłumaczenia dokumentów. Wysokość opłat za poszczególne czynności wskazana jest w Tabeli Opłat Konsularnych.

   

  TRANSKRYPCJA AKTU URODZENIA

   

  Transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia w Polsce wymaga złożenia następujących dokumentów:

  1.wniosek do wybranego kierownika USC,

  2.oryginalny akt urodzenia dziecka z Apostille

  3.tłumaczenie urzędowe aktu urodzenia

  4. Ważny dokument tożsamości ze zdjęciem wnioskodawcy

  W przypadku skróconych aktów urodzeń, nie zawierających pełnych informacji, może być niezbędne przedłożenie aktu małżeństwa bądź urodzenia rodziców ze stosownym wnioskiem o uzupełnienie brakujących danych.

   

  TRANSKRYPCJA AKTU MAŁŻEŃSTWA

   

   

  Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa w Polsce wymaga złożenia następujących dokumentów:

   

  1.wniosek do wybranego kierownika USC

  2.oryginalny akt małżeństwa,

  3.tłumaczenie urzędowe aktu małżeństwa,

  4.akty urodzenia małżonków

  5. dokument/y tożsamości ze zdjęciem

   

  Jeżeli wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenia w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą zawrzeć w składanym wniosku o transkrypcję albo złożyć do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o transkrypcję. 

   

  W przypadku, gdy jeden z współmałżonków zmarł, prosimy o złożenie zamiast aktu urodzenia – aktu zgonu, a jeżeli akt taki sporządzony został poza terytorium Polski, wraz z tłumaczeniem na język polski.  

   

  W przypadku kiedy małżonkowie pozostawali w innych związkach małżeńskich należy dostarczyć dokumenty potwierdzające, ze poprzedni związek małżeński ustał np. 

   

  1. orzeczenie sądu polskiego o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa; 

   

  1. w przypadku osób wnioskujących o umiejscowienie aktualnego aktu małżeństwa, a posiadających wyrok lub wyroki rozwodowe wydane po dniu 1 lipca 2009 r. poza terytorium Polski, do wniosku o umiejscowienie należy dołączyć́ zagraniczny, prawomocny wyrok rozwodowy wraz z tłumaczeniem na język polski.
  2. w przypadku osób wnioskujących o umiejscowienie aktualnego aktu małżeństwa, a posiadających wyrok lub wyroki rozwodowe wydane przed data 1 lipca 2009 r. poza terytorium Polski, do wniosku o umiejscowienie należy dołączyć́ postanowienie Sądu Okręgowego w Polsce o uznaniu zagranicznego wyroku rozwodowego/wyroków rozwodowych na terenie Polski lub polski akt małżeństwa ze wzmianka o rozwodzie wpisana na podstawie ww. postanowienia

   

  1. osoby, które nie dysponują̨ tym dokumentem/dokumentami, PRZED złożeniem wniosku o umiejscowienie aktualnego aktu małżeństwa w Konsulacie, powinny wystąpić́ z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Polsce według ostatniego stałego miejsca zamieszkania z wnioskiem o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego na terenie Polski.

   

  Konsulat nie pośredniczy w sprawie uznania zagranicznego wyroku rozwodowego na terenie Polski.

   

  Szczegółowe informacje na temat procedury uznania za skuteczne na obszarze Polski  amerykańskich wyroków rozwodowych zgodnie z art. 1145-1149 polskiego Kodeksu   postępowania cywilnego są dostępne w zakładce: SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I STANU CYWILNEGO » UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO

   

   

  TRANSKRYPCJA AKTU ZGONU

   

  Transkrypcja zagranicznego aktu zgonu w Polsce wymaga złożenia następujących dokumentów:

   

  1.wniosek do wybranego kierownika USC,

   

  2.oryginalny akt zgonu z Apostille

   

  3.tłumaczenie urzędowe aktu zgonu

   

  W przypadku skróconych aktów zgonu nie zawierających pełnych danych, może być niezbędne przedłożenie aktu małżeństwa zmarłego bądź aktu jego urodzenia ze stosownym wnioskiem o uzupełnienie brakujących danych.

   

  W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt z Referatem  Prawnym i Opieki Konsularnej pod numerem telefonu: 312 337 8166 w. 237 lub pod adresem: chicago.legal@msz.gov.pl.

   

  W celu umówienia wizyty należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat (https://www.e-konsulat.gov.pl)

   

  Wnioski o transkrypcję aktów stanu cywilnego są dostępne na stronie internetowej Konsulatu pod adresem "FORMULARZE”

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: