close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPROWADZENIE ZWŁOK LUB PROCHÓW

 • Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów

   

  W celu sprowadzenia z zagranicy zwłok lub prochów wymagane jest pozwolenie, które wydaje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na planowane miejsce pochówku zwłok lub prochów oraz zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do kraju wydane przez konsula.

   

  Zaświadczenie na sprowadzenie zwłok lub prochów (szczątków) do Polski wydawane jest przez konsula na podstawie pozwolenia starosty lub prezydenta miasta. Z wnioskiem o wydanie takiego pozwolenia może zwrócić się do starosty lub prezydenta miasta rodzina zmarłego lub upoważniony do tego zakład pogrzebowy. Po wydaniu pozwolenia, należy przekazać je do działu prawnego Konsulatu Generalnego RP w Chicago na adres: chicago.legal@msz.gov.pl

   

  W celu sprowadzenia do Polski zwłok niezbędne jest skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w międzynarodowym transporcie zwłok. Międzynarodowa firma pogrzebowa pomoże również w transporcie prochów. Co do zasady, urna z prochami może być przewieziona dowolnym środkiem transportu, w warunkach zapewniających poszanowanie szczątków, np. samochodem prywatnym oraz w formie bagażu podręcznego – szczegółowe zapisy regulują regulaminy linii lotniczych.

   

  Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/oplaty_konsularne/

   

   

  Z uwagi na charakter sprawy oraz istniejące terminy ustawowe, zapisy prowadzone są indywidualnie, z pominięciem platformy e-Konsulat. Przed  złożeniem dokumentacji wymaganej na potrzeby wydania zaświadczenia konsula na przewóz zwłok lub szczątków ludzkich do Polski prosimy
  o wcześniejszy kontakt
  na adres e-mail: chicago.legal@msz.gov.pl lub telefonicznie na numer 312 337 81 66 wew. 237

   

  Transport zwłok

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta na sprowadzenie i pochowanie zwłok należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

  1. akt zgonu (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu skanem na adres e-mail: chicago.legal@msz.gov.pl );
  2. zaświadczenie medyczne lokalnych władz stwierdzające, że zgon nie miał związku z chorobą zakaźną;
  3. poświadczone notarialnie zaświadczenie wydane przez dyrektora zakładu pogrzebowego stwierdzające, że zwłoki zostały odpowiednio przygotowane do przewozu, włożone do metalowej trumny, która zostanie szczelnie zamknięta oraz że trumna nie zawiera niczego poza zwłokami;
  4. zezwolenie (Transit/Burial Permit) na wywiezienie zwłok poza terytorium właściwego stanu;
  5. wypełniony i podpisany wniosek w sprawie wydania przez konsula zaświadczenia na przewóz zwłok do Polski 

   

  Transport prochów

  Oprócz pozwolenia starosty lub prezydenta miasta na sprowadzenie i pochowanie zwłok należy przedłożyć oryginały następujących dokumentów:

  1. akt zgonu (dopuszczalne jest przesłanie dokumentu skanem na adres e-mail: chicago.legal@msz.gov.pl )
  2. świadectwo kremacji (Certificate of cremation);
  3. zezwolenie (Transit/Burial Permit) na wywiezienie  szczątków ludzkich poza terytorium właściwego stanu;
  4. zaświadczenie zakładu pogrzebowego, że prochy zostały umieszczone w szczelnym, odpornym na uszkodzenia pojemniku;
  5. wypełniony i podpisany wniosek w sprawie wydania przez konsula zaświadczenia na przewóz urny z prochami do Polski 

   

  W przypadku podjęcia przez rodzinę zmarłego decyzji o niesprowadzaniu zwłok do Polski, konsul występuje do władz miejscowych z prośbą o pochowanie zwłok zgodnie z prawem miejscowym (na koszt władz lokalnych na cmentarzach publicznych).

   

  Konsulat Generalny RP w Chicago  nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.

   

   

  INFORMACJE PRAKTYCZNE


  Wszelkie formalności związane z uzyskaniem dokumentacji niezbędnej do wydania przez konsula zaświadczenia na przewóz urny z prochami lub zwłok do Polski (poza pozwoleniem starosty/prezydenta miasta na pochowanie na cmentarzu trumny lub urny) załatwia co do zasady lokalny dom pogrzebowy (ang. funeral home), dysponujący niezbędnymi formularzami.
   

  W razie potrzeby uzyskania informacji o lokalnych zakładach pogrzebowych, świadczących usługi w języku polskim prosimy o bezpośredni kontakt z Referatem ds. Prawnych i Opieki Konsularnej Konsulatu RP w Chicago pod adresem e-mail: chicago.legal@msz.gov.pl lub telefonicznie pod nr (+1) 312 337 8166, wew. 224 lub 223.

  Istotnym jest, aby w pierwszej kolejności rodzina zmarłego udzieliła wybranemu zakładowi pogrzebowemu upoważnienia do uzyskania pozwolenia na kremację ciała z lokalnego Biura Lekarza Medycyny Sądowej (kostnica).

  Uprawnionymi do wystawienia takiego upoważnienia są kolejno:
  1. małżonek zmarłego
  2. zstępni zmarłego (dzieci)
  3. wstępni zmarłego (rodzice)
  4. rodzeństwo zmarłego
  Podpis na upoważnieniu powinien zostać poświadczony notarialnie.  Prosimy mieć na uwadze, że urząd konsularny nie ingeruje w wewnętrzne ustalenia pomiędzy członkami rodziny odnośnie pochówku zmarłego.
   

  Zakład pogrzebowy występuje do miejscowych władz o pozwolenie na kremację ciała. Następnie sporządzany jest akt zgonu, który przekazywany jest rodzinie przez dom pogrzebowy.
  UWAGA: W celu uzyskania pozwolenia starosty/prezydenta miasta na pochowanie na cmentarzu trumny lub urny rodzina musi uzyskać tłumaczenie przysięgłe zagranicznego aktu zgonu (link).
  Prawidłowo przygotowana i zabezpieczona urna, zaopatrzona w świadectwo kremacji oraz oryginał zaświadczenia wydanego przez konsula, może być przewożona jako bagaż podręczny w samolocie, bądź nadana droga pocztową. Nie wszyscy operatorzy lotniczy lub pocztowi oferują tego rodzaju usługi, dlatego prosimy potwierdzić taką możliwość z wybraną firmą.

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku Prawo konsularne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1274, z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2126, z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. Nr 249, poz. 1866).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: