close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DOWÓD OSOBISTY

 • Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz odbiór nowego dowodu osobistego jest możliwy wyłącznie w dowolnym urzędzie gminy w Polsce.

   

  Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w organie gminy właściwym do wydania dowodu osobistego, chyba że wnioskodawca złoży wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie ma możliwości pośredniczenia konsula, czy pełnomocnika, przy wydaniu dowodu osobistego dla obywatela polskiego przebywającego poza granicami kraju.

   

  Obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Obowiązek ten ciąży wyłącznie na obywatelach polskich mieszkających w RP.  Osoba zamieszkała za granicą powinna posiadać przede wszystkim paszport, który poświadcza obywatelstwo polskie oraz tożsamość posiadacza, a także uprawnia do przekraczania granicy i pobytu za granicą. Obywatele, którzy przebywają poza granicami Polski będą mogli dokonać wymiany dowodów osobistych natychmiast po powrocie do Polski - nie muszą tego robić w chwili obecnej.

   

  Utrata dowodu osobistego, więcej: UTRATA DOKUMENTÓW

   

  Szczegółowe informacje dotyczące dowodów osobistych dostępne są na platformie obywatel.gov.pl

   

   

  Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 391, z późn. zm.);
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 212).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: