close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY

 • Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że NALEŻY UMAWIAĆ SIĘ na spotkanie w urzędzie konsularnym w sprawach paszportowych.

   

  W celu zarezerwowania wizyty w sprawie złożenia wniosku o wydanie paszportu na konkretny termin i godzinę, należy dokonać rejestracji w systemie e-Konsulat (www.e-konsulat.gov.pl) 
   

  Instrukcja rejestracji na sprawę paszportową  Paszporty, z wyjątkiem paszportów tymczasowych, są produkowane (personalizowane) w Polsce. Zaleca się złożenie wniosku o nowy paszport minimum 2 miesiące przed utratą ważności dotychczas posiadanego paszportu.

  Od dnia 29 czerwca 2009 r. przyjmowanie wniosków o paszporty biometryczne odbywa się z pobraniem odcisków palców.

   

  Okres oczekiwania na paszport biometryczny wynosi do 2 miesięcy.

   

   

  Informacje ogólne

   

  • Złożenie wniosku o paszport

  Osoba przygotowująca się do wizyty w konsulacie (w celu złożenia wniosku paszportowego), powinna przed udaniem się do konsulatu WYPEŁNIĆ WNIOSEK PASZPORTOWY. Instrukcja wypełniania wniosku.

  Na wizytę paszportową należy zgłosić się z wypełnionym wnioskiem paszportowym. Wniosek musi być wypełniony dwustronnie na jednej kartce papieru.

   

  Wniosek paszportowy do pobrania: WNIOSEK PASZPORTOWY

  Instrukcja wypełniania wniosku paszportowego do pobrania: INSTRUKCJA

   

  Złożenie wniosku o paszport 10-letni i paszport tymczasowy następuje osobiście.

   

  Obecnie możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym. Jednakże osoba mająca zamiar złożyć wniosek o wydanie paszportu poza okręgiem konsularnym właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania powinna mieć na uwadze, że zniesienie zasady właściwości miejscowej  nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego (na przykład w sprawach o  przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu stanu cywilnego wniosku o wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu stanu cywilnego lub przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego).

   

  UWAGA:

  Osoby nieposiadające numeru PESEL są zobowiązane do złożenia wniosku o jego nadanie podczas składania wniosku o wydanie paszportu. Nie ma możliwości wydania paszportu biometrycznego bez numeru PESEL.

   

  • Odbiór dokumentu paszportowego

  Odbiór dokumentu paszportowego następuje osobiście.

   

  Obowiązek ten wynika z konieczności weryfikacji danych biometrycznych zapisanych w dokumencie paszportowym na mikroprocesorze. W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach utrudnionego dojazdu do urzędu konsularnego, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego (wzór wniosku), jednak w tym wypadku organ paszportowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy produkcyjne.

   

  W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do Konsulatu, na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o wydanie paszportu, istnieje możliwość zwolnienia z wymogu jego osobistego odbioru. W takim przypadku opłata za wysyłkę kurierską wynosi 12 USD.

   

  • Numer PESEL

  O nadanie numeru PESEL dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą, ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego a nieposiadających numeru PESEL – występuje konsul (formularz wniosku do pobrania). Nie pobiera się opłaty za tę czynność. Do nadania nr PESEL niezbędne są polskie akty stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa) oraz dokument tożsamości. Zagraniczne akty urodzenia wymagają uprzedniego umiejscowienia we właściwym urzędzie stanu cywilnego w Polsce (patrz: umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce).

   

  • Zmiana danych osobowych (imienia, nazwiska)

  Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na nazwisko zmienione wskutek zawarcia związku małżeńskiego za granicą składają odpis polskiego aktu małżeństwa (patrz: umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce). Osoby ubiegające się o wydanie paszportu na dane (imię, imiona, nazwisko) zmienione wskutek administracyjnej zmiany danych składają nowy akt urodzenia, małżeństwa (patrz: administracyjna zmiana imienia/nazwiska).

  Uwaga! Osoby które zawarły małżeństwo w kraju lub za granicą, w wyniku którego nastąpiła zmiana danych osobowych (nazwiska), są zobowiązane wystąpić o wymianę paszportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

   

  • Osoby małoletnie

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają rodzice. Wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza. W przypadku, gdy oboje rodzice posiadają obywatelstwo polskie wymaga się, aby oboje posiadali ważne polskie dokumenty tożsamości (paszport lub dowód osobisty), które należy okazać podczas składania aplikacji. Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego. Odciski palców pobiera się od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.

  Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jedno z rodziców lub opiekunów – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.

   

  • Fotografia

  Fotografia paszportowa o wymiarach 3,5 cm i 4,5 cm, powinna być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. (wzór zdjęcia).

   

  • Opłaty paszportowe

  Opłatę konsularną można złożyć w postaci gotówki, Money Order, cashier's check lub certified check wystawiony na urząd konsularny (czeki personalne nie są akceptowane).

  Wykaz opłat konsularnych patrz: tabela opłat konsularnych.

   

  Uwaga:  Osoba korzystająca z prawa do zwolnienia lub obniżenia opłaty konsularnej, przedstawia konsulowi do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do tego zwolnienia lub ulgi.

  Nie pobiera się opłat konsularnych za wydanie paszportu od:

  1)   osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu miały ukończone 70 lat;

  2)   osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich pobyt za granicą związany jest z długotrwałym leczeniem lub koniecznością poddania się operacji;

  3)   osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej.

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się o 50% w przypadku:

  1)   emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.6)), a także współmałżonków tych osób pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;

  2)   osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;

  3)   kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400);

  4)   osób małoletnich do czasu podjęcia ustawowo określonego obowiązku szkolnego, uczniów i studentów do ukończenia 26 roku życia.

  Opłaty konsularne za wydanie paszportu obniża się częściowo w związku z:

  1)   ze zmianą lub koniecznością sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268);

  2)   ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport mogącą utrudnić ustalenie jej tożsamości;

  3)   z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: