close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PASZPORTY BIOMETRYCZNE

 • Paszport 10-letni

   

  Biometryczny paszport 10-letni może otrzymać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej powyżej 13 roku życia.

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest wyłącznie w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),

  2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii w informacji ogólnej powyżej).

  3. dotychczas posiadany ważny dokument paszportowy, a w przypadku jego utraty - inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (dowód osobisty i/lub decyzja wojewody potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego) oraz oświadczenie o okolicznościach utraty dokumentu.

  4. Jeżeli dane zawarte w składanych dokumentach lub dane zawarte w dostępnych ewidencjach budzą wątpliwości co do tożsamości lub obywatelstwa polskiego wnioskodawcy konsul może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów, w szczególności odpisów skróconych lub zupełnych aktów stanu cywilnego (aktu urodzenia, małżeństwa), decyzji wojewody potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego. Uwaga: w przypadku posiadania zagranicznego aktu stanu cywilnego należy najpierw dokonać jego umiejscowienia w urzędzie stanu cywilnego w miejscu ostatniego zamieszkania wnioskodawcy w Polsce.

  5. Dokument potwierdzający uprawnienia do skorzystania z ulgi w opłacie lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty konsularnej za wydanie nowego paszportu.

  6. W przypadku dzieci w wieku 13-18 lat wydaje się paszport biometryczny 10-letni z pobraniem odcisków palców. Wymagane dokumenty i uprawnienia do złożenia wniosku tak jak w przypadku dzieci do 13 roku życia (poniżej)

   

  Paszporty dla dzieci do 13 roku życia

   

  Dzieciom do 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie.

   

  Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje rodzice. Wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza.

   

  Obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, jest wymagana przy składaniu wniosku o wydanie jej dokumentu paszportowego.

   

  Odciski palców pobiera się od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.

   

  Odbioru dokumentu paszportowego dla małoletniego może dokonać jeden z rodziców – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.

  W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.

   

  Wymagane dokumenty

  1. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest wyłącznie w siedzibie urzędu lub podczas dyżurów konsularnych),

  2. jedna fotografia paszportowa (wymogi fotografii w informacji ogólnej powyżej),

  3. dotychczas posiadany dokument paszportowy, jeżeli był wydany,

  4. ważne dokumenty tożsamości rodziców - wymaga się, aby przynajmniej jedno z rodziców posiadało ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).

  5. odpis polskiego aktu urodzenia dziecka.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: