close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • ZRZECZENIE OBYWATELSTWA

 • Zrzeczenie obywatelstwa polskiego

   

  Zgodnie z art. 34 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r., poz. 161) utrata obywatelstwa polskiego może nastąpić jedynie na wniosek obywatela po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. W przypadku ukończenia przez dziecko 16 lat następuje to jedynie za jego zgodą. Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem Konsulatu RP, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty

  1.         wniosek, o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, - załącznik 1;

  2.         1 zdjęcie formatu paszportowego;

  3.         dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, zwłaszcza dokumenty:

  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo (ważny polski paszport lub dowód osobisty),
  • odpisy polskich aktów urodzenia,
  • odpisy polskich aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny,
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka,
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małoletniego/małoletnich.
  • dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.

   

  Jeżeli wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmuje również małoletnie dziecko należy dodatkowo dołączyć:

  • odpis aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody drugiego z rodziców na utratę przez dziecko obywatelstwa polskiego, przed właściwym wojewodą lub konsulem RP (art. 9 ustawy),
  • pisemną zgodę dziecka na utratę przez nie obywatelstwa polskiego, jeżeli małoletni objęty wnioskiem ukończył 16 lat (art. 8 ustawy).

   

  Kopie dokumentów polskich i amerykańskich muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.

   

  UWAGA

  Konsulat może występować o dodatkowe dokumenty. Dokumenty złożone w Konsulacie nie są zwracane i nie mogą być użyte w innych celach.

   

  Wraz z otrzymaniem zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, wnioskodawca jest zobowiązany zwrócić polski paszport do Konsulatu.

   

  Procedura zostanie wdrożona przez Konsulat dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: