close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRZYWRÓCENIE OBYWATELSTWA

 • Przywrócenie obywatelstwa polskiego

   

  Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 02 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim (Dz.U.2012. poz. 161),  przywrócenie obywatelstwa polskiego dotyczy tylko osób, które w przeszłości posiadały obywatelstwo polskie, a utraciły je przed dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie:

  • art. 11 lub 13 ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Polskiego (Dz. U. nr 7, poz. 44, z późn. zm.),
  • art. 11 lub 12 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o obywatelstwie polskim  (Dz. U. Nr 4, poz. 25),
  • art. 13, 14 lub 15 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 200, Nr 28, poz. 353, z późn. zm.).

  Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego składa się do ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych.

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem Konsula RP, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego, - załącznik nr 1;
  2. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo;
  3. dokumenty potwierdzające zmianę imienia i nazwiska, jeśli taka nastąpiła;
  4. posiadane dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego;
  5. zdjęcie formatu paszportowego.

   

  Wszystkie dokumenty muszą być przedłożone w urzędzie konsularnym w oryginale (do wglądu) celem poświadczenia za zgodność z oryginałem.

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.

   

  UWAGA

  Nie przywraca się obywatelstwa polskiego cudzoziemcowi, który:

  1. w okresie: 01.09.1939-08.05.1945 dobrowolnie wstąpił do służby w wojskach Państw Osi lub ich sojuszników lub przyjął urząd publiczny w służbie tych państw
  2. działał na szkodę Polski, a zwłaszcza jej niepodległości i suwerenności lub uczestniczył w łamaniu praw człowieka

  Przywrócenie obywatelstwa następuje w formie decyzji wydanej przez ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych. Nabycie obywatelstwa polskiego następuje w dniu, w którym decyzja o przywróceniu obywatelstwa polskiego stała się ostateczna.

   

  Procedura zostanie wdrożona przez Konsulat dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji.