close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POTWIERDZENIE OBYWATELSTWA

 • Potwierdzenie posiadania lub utraty polskiego obywatelstwa

   

  Dokumentem potwierdzającym posiadanie obywatelstwa polskiego jest ważny polski paszport lub dowód osobisty.

  Obywatele nieposiadający dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie albo, których dane osobowe i obywatelstwo nie mogą zostać ustalone, mogą uzyskać potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty.

  Posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda.


  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem Konsulatu RP, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
   


  Właściwość terytorialna Konsulatu Generalnego RP w Chicago (jurysdykcja konsularna)
  obejmuje następujące stany: Illinois, IL, Indiana, IN, Iowa, IA, Michigan, MI, Minnesota, MN, Missouri, MO, Nebraska, NE, North Dakota, ND, South Dakota, SD, Wisconsin, WI.
   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, - załącznik nr 1;
  2. Dokumenty istotne dla ustalenia posiadania obywatelstwa polskiego (akt urodzenia, małżeństwa, metryka chrztu, kopie polskich dokumentów rodziców lub dziadków itp.). W przypadku zmiany nazwiska kopia dokumentów potwierdzających ten fakt (akt małżeństwa, change of name itp.)
  3. Oryginał aktualnego dokumentu tożsamości wraz ze stronami zawierającymi adnotacje urzędowe (do wglądu)
  4. W przypadku gdy Wnioskodawca urodził się poza granicami RP zobowiązany jest do przedstawienia pełnego aktu urodzenia zawierającego nazwiska rodziców (long form Birth Certificate) wraz z tłumaczeniem
  5. Akt stanu cywilnego stwierdzający stan cywilny wnioskodawcy (akt zawarcia małżeństwa, dokument rozwodowy lub akt zgonu współmałżonka);
  6. W uzasadnionych sytuacjach niezbędne również będzie przedstawienie do wglądu dokumentu stwierdzającego nabycie obywatelstwa USA (Certificate of Naturalization)

   

  Kopie dokumentów polskich i amerykańskich muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

   

   

  Obowiązek zgromadzenia dokumentów potwierdzających dane i informacje zawarte we wniosku spoczywa na osobie występującej o potwierdzenie obywatelstwa. Brakujących dokumentów można poszukiwać w urzędach stanu cywilnego oraz w archiwach. W wypadku trudności z odnalezieniem właściwego archiwum można zwracać się do Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, Centralny Ośrodek Informacji Archiwalnej (00-950 Warszawa, Ul. Długa 6, skr. pocz. 1005).

   

  Instrukcja składania wniosku

   

  W sprawie poświadczenia obywatelstwa przed zapisaniem się w systemie e-konsulat należy skontaktować się telefonicznie z konsulatem pod nr 312 337 8166 wewn. 3.

  Opłata konsularna za przyjęcie wniosku o potwierdzenie obywatelstwa wynosi 96 USD. Opłatę konsularną wnosi się w gotówce.

   

  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z późn. zm.)

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: