close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NADANIE OBYWATELSTWA

 • Nadanie obywatelstwa polskiego

   

  Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim ((Dz. U. nr 2012, poz. 161) obywatelstwo polskie nadaje cudzoziemcowi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

  • obywatelstwo polskie można nadać cudzoziemcowi na jego wniosek, a małoletniemu na wniosek jego przedstawicieli ustawowych,
  • nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską,
  • nadanie obywatelstwa polskiego jednemu z rodziców obejmuje małoletniego pozostającego pod jego władzą rodzicielską, w przypadku gdy: drugiemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska, drugie z rodziców złożyło oświadczenie przed konsulem o wyrażeniu zgody na nabycie lub utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego
  • dzieci pomiędzy 16 a 18 rokiem życia muszą złożyć dodatkowe oświadczenie o wyrażeniu zgody na nadanie im obywatelstwa polskiego.

  Wnioskodawca przebywający na stałe za granicą składa wniosek za pośrednictwem Konsulatu RP, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

   

  Wymagane dokumenty

  1. wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego - załącznik 1,
  2. 1 zdjęcie formatu paszportowego,
  3. Dokumenty potwierdzające dane i informacje zawarte we wniosku, którymi w szczególności mogą być dokumenty:
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo,
  • uprawniające do zamieszkania lub pobytu na terytorium RP,
  • odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa lub inne dokumenty określające stan cywilny,
  • stwierdzające tożsamość i obywatelstwo małżonka, stwierdzające tożsamość małoletniego/małoletnich,
  • potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego przez rodziców lub dalszych wstępnych
  • potwierdzające utratę przez cudzoziemca, jego dziecko/dzieci oraz jego wstępnych obywatelstwa polskiego,
  • stwierdzające nabycie obywatelstwa obcego przez cudzoziemca lub jego dziecko/dzieci, w przypadku gdy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie,
  • potwierdzające źródło utrzymania,
  • potwierdzające osiągnięcia zawodowe, działalność polityczną i społeczną.

   

  Kopie dokumentów polskich i amerykańskich muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałami przez konsula. Akty stanu cywilnego muszą być dołączone w oryginałach.

  Wszystkie dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski, a ich tłumaczenie potwierdzone za zgodność przez konsula.

   

  UWAGA

  Konsulat może występować o dodatkowe dokumenty. Procedura zostanie wdrożona przez Konsulat dopiero po doręczeniu kompletnej dokumentacji.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: