close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KARTA POLAKA

 • 1. Czym jest Karta Polaka?

   

  Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego.

  Posiadaczowi Karty przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 07.09. 2007 r. z późniejszymi zmianami.

   

  Zgodnie z prawem osoba, która ma Kartę Polaka:

  • może bez opłat konsularnych otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej;
  • może podejmować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświat oraz podejmować studia wyższe i doktoranckie;
  • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
  • jest uprawniony do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
  • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.
  • jest zwolniony z opłat konsularnych za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego.
  • ma prawo do  pomocy konsula, w ramach jego kompetencji i z zastosowaniem i poszanowaniem zwyczajów i prawa międzynarodowego, w sytuacji zagrożenia życia lub bezpieczeństwa.
  • Od 1.1.2016 r będzie uprawniona do świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej (aby uzyskać więcej szczegółów kliknij tutaj)

    

   Ponadto osoby, które na podstawie posiadanej Karty Polaka otrzymają prawo do osiedlenia się na terenie Polski, otrzymują także prawo, by po roku od otrzymania karty stałego pobytu ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego

   UWAGA: Przyznanie Karty Polaka nie oznacza nabycia polskiego obywatelstwa ani stwierdzenia polskiego pochodzenia w rozumieniu odrębnych przepisów. Posiadacz Karty jest jednak zwolniony z opłat za wydanie zezwolenia na pobyt stały i karty pobytu (musi w takiej sytuacji zwrócić Kartę Polaka).

    

    

    

   2. Komu może być przyznana Karta Polaka?

    

   Karta Polaka może zostać przyznana osobie, posiadającej w dniu złożenia wniosku obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR (Republika Armenii, Republika Azerbejdżańska, Republika Białoruś, Republika Estońska, Gruzja, Republika Kazachstanu, Republika Kirgiska, Republika Litewska, Republika Łotewska, Republika Mołdowy, Federacja Rosyjska, Republika Tadżykistanu, Turkmenistan, Ukraina lub Republika Uzbekistanu), bądź posiadającej status bezpaństwowca w jednym z tych krajów, i spełni łącznie następujące warunki:

   1) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;

   2) w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "konsulem", lub w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 - wojewody, albo wyznaczonego przez niego pracownika, złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;

   3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;

   4) złoży oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych umów.

   UWAGA: Karta Polaka nie może być przyznana osobie posiadającej obywatelstwo polskie albo zezwolenie na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   3. Jakie należy podjąć kroki, aby uzyskać Kartę Polaka?

   Aby umówić się na spotkanie z urzędnikiem konsularnym w sprawie przyznania Karty Polaka należy:

   • pobrać wniosek ze strony internetowej Konsulatu (wzór w wersji edytowalnej - kliknij tutaj)
   • wypełnić wniosek (odręcznie albo elektronicznie – załączony wzór jest jednocześnie wersją edytowalną wniosku),
   • dołączyć jedno zdjęcie i wkleić je na zaznaczonym miejscu we wniosku,
   • wypełniony wniosek należy podpisać w wyznaczonym miejscu, tak aby podpis mieścił się w narysowanej ramce (data złożenia wniosku do uzupełnienia na miejscu),
   • skompletować dokumenty, które będą służyć jako dowody polskości. Prosimy
    z podanego przy objaśnieniach zakresu dokumentów wybrać tylko te, które najpełniej i najpewniej potwierdzają polskość wnioskodawcy,
   • skopiować świadectwo ukończenia szkoły lub studiów w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim (w odniesieniu do wnioskodawców, którzy nie wykażą posiadania znajomości języka polskiego na podstawie ww. dokumentów Konsul dokona oceny znajomości języka polskiego wnioskodawcy w trakcie wizyty w konsulacie na podstawie przeprowadzonej rozmowy)
   • skopiować oryginały ww. dokumentów,
   • skopiować paszport zagraniczny (strony ze zdjęciem) oraz paszport wewnętrzny (strona ze zdjęciem i strona z adresem stałego zamieszkania),
   • umówić się z Konsulem na rozmowę – pisząc na adres e-mail: chicago.legal@msz.gov.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 1 (312) 337 8166, wew. 223 lub 226
   • przygotować zaadresowaną do siebie kopertę (prepaid),
   • zgłosić się na rozmowę z Konsulem w wyznaczonym dniu i godzinie zabierając ze sobą:

    - wypełniony wniosek ze zdjęciem,

    - oryginały i kserokopie dokumentów,

    - oryginały i kserokopie paszportu zagranicznego,

    - kopertę z własnym adresem (prepaid).

    UWAGA: Wniosek musi być przygotowany bardzo starannie, bez żadnych poprawek
    i skreśleń, jeśli jest wypełniany odręcznie. Na wniosku należy złożyć własnoręczny podpis.  Datę do uzupełnienia w trakcie wizyty w siedzibie urzędu. Konsul będzie rozmawiał
    z wnioskodawcą wyłącznie po polsku. Przedłoży wnioskodawcy do podpisu deklarację
    o przynależności do Narodu Polskiego i przeprowadzi rozmowę na temat Polski - jej historii, kultury a także obyczajów i tradycji polskich.

    Nie ma żadnych opłat związanych z procesem przyznawania Karty Polaka. Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania.  Osobie, która ukończyła 65 lat, Karta Polaka jest przyznawana na czas nieokreślony.

     

    4. Dokumenty potwierdzające związek z polskością i polskie pochodzenie

  Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić dokumenty i inne dowody potwierdzające spełnianie warunków do otrzymania Karty Polaka. Takimi dokumentami mogą być m.in.:

  1) polskie dokumenty tożsamości;

  2) akty stanu cywilnego lub ich odpisy, metryki chrztu, świadectwa szkolne lub inne dokumenty potwierdzające związek z polskością;

  3) dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych;

  4) dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  5) dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej, zawierające wpis informujący o polskim pochodzeniu;

  6) zagraniczne dowody tożsamości zawierające informacje na temat narodowości polskiej ich posiadacza;

  7) zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z państw, o których mowa w art. 2 ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej;

  8) prawomocna decyzja w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia, wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

   

  5. Przykładowe powody decyzji odmownej

  • Wnioskodawca nie spełnia głównych warunków przyznania Karty Polaka (przynależność do Narodu Polskiego, podstawowa znajomość języka polskiego oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów),
  • Wnioskodawca złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje,
  • Wnioskodawca w rozmowie przed Konsulem zeznał nieprawdę lub zataił prawdę lub w celu użycia jako autentyczny, podrobił lub przerobił dokument albo użył takiego dokumentu jako autentycznego,
  • Wnioskodawca repatriował się z Polski na podstawie umów zawartych przez Polskę w latach 1944-1957 z radzieckimi republikami Białorusi, Ukrainy, Litwy lub z b. ZSRR do jednego z tych państw,
  • Wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce (tj. kartę stałego pobytu),
  • Przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego RP,
  • Wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów RP.

   Od decyzji odmownej Konsula przysługuje odwołanie, które wnosi się za pośrednictwem Konsula w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, do Rady ds. Polaków na Wschodzie.

    

    

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: