close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 15 kwietnia 2015

  10 maja 2015 r. odbędą się wybory prezydenckie. Warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat ich organizacji i przeprowadzania, a przede wszystkim dowiedzieć się, jakie wymogi musi spełnić obywatel polski mieszkający za granicą, aby wziąć w nich udział.

  Q: Kiedy odbędą się wybory prezydenckie?

  A: Wybory prezydenckie zarządza Marszałek Sejmu i wyznacza ich datę na dzień wolny od pracy. Wyborcy w kraju zagłosują 10 maja 2015 r.

  Z uwagi na różnicę czasową, w USA wybory prezydenckie odbędą się 9 maja 2015 r.

   

  Q: Czy mogę głosować w wyborach prezydenckich mieszkając w USA?

  A: Tak, ale tylko jeżeli najpóźniej w dniu głosowania mam ukończone 18 lat, posiadam ważny polski paszport i dokonam wcześniej osobistego zgłoszenia do spisu wyborców. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

   

  Q: Co to jest spis wyborców i kto go prowadzi?

  A: Spis wyborców w Polsce prowadzą i aktualizują gminy. Za granicą nie ma stałego rejestru czy spisu wyborców.  Właściwy terytorialnie konsul sporządza nowy spis wyborców przed każdymi wyborami. Dlatego  niezwykle ważne jest, aby przed każdymi wyborami wyborca mieszkający za granicą dokonał zgłoszenia do spisu wyborców. W przeciwnym razie nie będzie mógł oddać głosu. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

   

  Q: Kiedy i jak mogę dokonać zgłoszenia do spisu wyborców?

  A: Informację o możliwości dokonywania zgłoszeń do spisu wyborców rozpowszechnia przed każdymi wyborami konsul. Zachęcamy więc do śledzenia informacji pojawiających się na stronie internetowej konsulatu (www.chicago.msz.gov.pl) oraz na profilu placówki na Facebooku (https://www.facebook.com/ConsulateofPolandinChicago). Zgłoszenia można dokonać dopiero po ukazaniu się informacji od konsula, najpóźniej na 3 dni przed dniem wyborów. Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców. Niezwykle ważne jest, aby dokonując zgłoszenia stosować dokładnie taką pisownię i podawać dokładnie takie dane, jakie widnieją w ważnym polskim paszporcie.

   

  Q: Jeśli będzie druga tura wyborów, czy będę musiał dokonać ponownego zgłoszenia do spisu wyborców?

  A: Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania dokonał zgłoszenia do spisu wyborców, będzie ujęty w tym samym spisie również w przypadku ewentualnego ponownego głosowania.

   

  Q: Czy będę mógł zagłosować w innym obwodzie głosowania w drugiej turze?

  A: Jeśli wyborca, który w ponownym głosowaniu będzie chciał głosować w innym obwodzie głosowania, w tym także w obwodzie właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, musi uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania u konsula, u którego dokonał zgłoszenia do spisu wyborców na pierwszą turę głosowania.

   

  Q: Czy mogę głosować na terenie USA po okazaniu dowodu osobistego?

  A: Nie, nie ma żadnej możliwości oddania głosu w USA w przypadku posiadania jedynie dowodu osobistego.

   

  Q: Co jeśli po dokonaniu zgłoszenia do spisu wyborców okaże się, że w dniu wyborów będę przebywał na terenie innego obwodu wyborczego?

  A: Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed terminem wyborów może otrzymać na swój wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie może wydać konsul, który przyjął nasze zgłoszenie do spisu wyborców, a w Polsce urząd gminy. Na podstawie takiego zaświadczenia możliwe jest głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub za granicą.

   

  Q: Czy możliwe jest głosowanie korespondencyjne?

  A: Tak. Informacje o możliwości głosowania korespondencyjnego przed wyborami podaje do publicznej wiadomości konsul. Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborcy mieszkający za granicą zgłaszają do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, oznaczenie wyborów, których dotyczy, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, albo deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego. Na podstawie takiego zgłoszenia konsul wpisuje osobę do spisu wyborców i wysyła pakiet wyborczy, zawierający m. in. kartę do głosowania, kopertę zwrotną i instrukcję. Wyborca musi następnie odesłać w określonym terminie swój głos (na własny koszt) na adres wskazany przez konsula.  Można też osobiście przekazać kopertę zwrotną konsulowi.

   

  Q: Czy jeżeli wybiorę głosowanie korespondencyjne, to w przypadku drugiej tury muszę raz jeszcze to zgłaszać?

  A: Nie. Konsul prześle pakiet wyborczy na ten sam adres, na który przesłał pakiet wyborczy przed pierwszym głosowaniem. Nie ma możliwości zmiany tego adresu.

   

  Q: Czy mogę zrezygnować w drugiej turze z głosowania korespondencyjnego i głosować osobiście?

  A: Tak. Należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenie o oprawie do głosowania u konsula, któremu zgłoszono zamiar głosowania korespondencyjnego. Złożenie wniosku przez wyborcę powinno nastąpić przed wysłaniem przez konsula pakietu wyborczego lub po tym terminie, jeżeli wyborca zwróci konsulowi pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym.

   

  Q: Czy mogę głosować w USA za pośrednictwem pełnomocnika?

  A: Nie. Art. 54§4 Kodeksu wyborczego wyłącza taką możliwość.

   

  Q: Czy w USA mogą głosować obywatele polscy, którzy przebywają tutaj tylko czasowo?

  A: Osoby mieszkające w Polsce, które w czasie wyborów nie będą mogły oddać głosu w kraju, a będą przebywać wtedy w USA mogą wziąć udział w głosowaniu po okazaniu zaświadczenia o prawie do głosowania otrzymanego z urzędu gminy w Polsce. Trzeba więc pamiętać, aby przed wyjazdem z Polski uzyskać takie zaświadczenie. Osoby z zaświadczeniem nie muszą dokonywać uprzedniego zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula.

   

  Q: Kiedy mogę otrzymać drugie zaświadczenie o prawie do głosowania na drugą turę wyborów?

  A: Wyborca, który przed dniem pierwszego głosowania złożył wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, otrzyma od razu dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

   

  Q: Czy jeśli utracę zaświadczenie o prawie do głosowania mogę otrzymać nowe?

  A: Nie. W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

   

  Q: Jaki organ zajmuje się sprawami związanymi z wyborami?

  A: Państwowa Komisja Wyborcza jest stałym najwyższym organem wyborczym właściwym w sprawach przeprowadzania wyborów i referendów. W skład Komisji wchodzi po trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sędziowie są powoływani w skład Komisji przez Prezydenta RP. 

   

  Q: Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat wyborów?

  A: Wszystkie informacje, komunikaty i prawo wyborcze są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: