close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 23 maja 2014

  Komunikaty nr 1, 2, 3, 5, 6 i 7 Konsulatu Generalnego RP w Chicago w sprawie wyborów do Parlamentu Europejskiego (komunikat nr 4 został opublikowany na niniejszym portalu odrębnie).


  Komunikat nr 7 z dnia 23 maja 2014 r.

  Konsulatu Generalnego RP w  Chicago w sprawie

  wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

   

  Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie przypomina że:

   

  Głosowanie dla obywateli polskich przebywających w Stanach Zjednoczonych, odbywa się w sobotę 24 maja 2014 r., bez przerwy, między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego (7 A.M.– 9 P.M.).

   

   

  WARUNKIEM KONIECZNYM DO ODDANIA GŁOSU JEST STAWIENIE SIĘ W WYBRANEJ SIEDZIBIE KOMISJI (TEJ, DO KTÓREJ  NASTAPIŁA WCZEŚNIEJSZA REJESTRACJA) Z  WAŻNYM POLSKIM PASZPORTEM.

   

   

  Dopisanie wyborcy do spisu wyborców w dniu głosowania może nastąpić jedynie w wypadku przedstawienia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy w kraju właściwy dla miejsca stałego zamieszkania lub właściwego terytorialnie Konsula RP.

   

   

   

   

  Komunikat nr 6 z dnia 22 maja 2014 r.

  Konsulatu Generalnego RP w  Chicago w sprawie

  wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

   

  Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że:

   

   

  Komisja nr 136 - Konsulat Generalny RP w Chicago; 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, rozpocznie pracę w dniu 24 maja 2014 roku, o godzinie 5:50 czasu miejscowego.

   

  Komisja nr 137 - Związek Podhalan w Ameryce Północnej;  4808 South Archer Avenue, Chicago, IL 60632, rozpocznie pracę w dniu 24 maja 2014 roku, o godzinie 6:00 czasu miejscowego.

   

  Komisja nr 138 - Parafia Św. Konstancji: 5843 West Strong Street, Chicago, IL 60630, rozpocznie pracę w dniu 24 maja 2014 roku, o godzinie 5:30 czasu miejscowego.

   

  Komisja nr 139 - Parafia Św. Ferdynanda; 5900 West Barry Avenue, Chicago, IL 60634, rozpocznie pracę w dniu 24 maja 2014, roku, o godzinie 5:30 czasu miejscowego.

   

  Komisja nr 140 – Instytut Piast, 11633  Joseph Campau Ave., Hamtramck, MI 48212, rozpocznie pracę w dniu 24 maja 2014 roku, o godzinie 6:00 czasu miejscowego.

   

  Równocześnie przypominamy, że głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach  do Parlamentu Europejskiego, odbywa się w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego (7 AM – 9 PM).

   

   

   

  Komunikat nr 5 z dnia 13 maja 2014 r.

  Konsulatu Generalnego RP w  Chicago w sprawie

  wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

   

  Konsulat Generalny RP w Chicago uprzejmie informuje, że na podstawie art. 183 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą powołano następujące Obwodowe Komisje Wyborcze:

   

   

  Komisja nr 136 - Konsulat Generalny RP w Chicago; 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610:

  1. Joanna Małgorzata Kosoń zamieszkała w Chicago
  2. Agnes Ptasznik zamieszkała w Chicago
  3. Ryszard Wojciechowski zamieszkały w Des Plaines
  4. Anna Zabrzewska-Śliwak zamieszkała w Melrose Park
  5. Konrad Zieliński zamieszkały w Chicago

   

  Komisja nr 137 - Związek Podhalan w Ameryce Północnej;  4808 South Archer Avenue, Chicago, IL 60632:

   

  1. Zuzanna Błońska zamieszkała w Chicago
  2. Stanisława Długopolska zamieszkała w Chicago
  3. Maria Krzeptowska zamieszkała w Chicago
  4. Eriusz Rybacki zamieszkały w Chicago
  5. Helena Studencka zamieszkała w Chicago

   

  Komisja nr 138 - Parafia Św. Konstancji: 5843 West Strong Street, Chicago,
   IL 60630:

  1. Dorota Archacki zamieszkała w Chicago
  2. Adam Bożko zamieszkały w Chicago
  3. Paweł Redzynia zamieszkały w Chicago
  4. Marcin Skrzypek zamieszkały w Chicago
  5. Roman Walczak zamieszkały w Chicago

  Komisja nr 139 - Parafia Św. Ferdynanda; 5900 West Barry Avenue, Chicago,
  IL 60634:

  1. Józef Krutul zamieszkały w Schaumburg
  2. Aneta Kwiatek zamieszkała w Chicago
  3. Cezary Łodziński zamieszkały w Addison
  4. Leonarda Łońska zamieszkała w Chicago
  5. Tadeusz Miczek zamieszkały w Chicago

   

  Komisja nr 140 – Instytut Piast, 11633  Joseph Campau Ave., Hamtramck, MI 48212:

  1. Katarzyna Grażyna Kasprzak zamieszkała w Hamtramck
  2. Wojciech Kwiatek zamieszkały w Chicago
  3. Małgorzata Michałowska zamieszkała w Sterling Heights
  4. Sylwia Stańko zamieszkały w St. Clair Shores
  5. Maciej Michałowski zamieszkały w Sterling Heights

   

   

   

  Komunikat nr 3 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

  Konsulatu Generalnego RP w  Chicago w sprawie

  wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

   

   

  Konsulat Generalny RP w Chicago zawiadamia, że:

   

  został uruchomiony system bezpośredniej rejestracji elektronicznej dla osób chcących oddać głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w Chicago 24 maja 2014 r.

  W celu dokonania zgłoszenia, prosimy o odwiedzenie strony internetowej umożliwiającej elektroniczna rejestrację do spisu wyborców:  kliknij tu> https://ewybory.msz.gov.pl/

   

  Zachęcamy wszystkich wyborców do osobistej rejestracji za pośrednictwem uruchomionego systemu.

   

  Ponownie informujemy, że zgłoszenie do spisu wyborców, prowadzonego przez Konsulat Generalny RP w Chicago (obejmującego swoim zasięgiem stany: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin)  można także wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „wybory”.
   

  Adres Konsulatu Generalnego RP w Chicago:
  1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
   

  Numery telefonów: 312 337-8166 wew.: 202, 217, 257
   

  Numery faksów: 312 337-7841; 312 337-7476; 312 337 4562
   

  adres e-mail: chicago.wybory@msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania jak również numer i siedzibę komisji wyborczej w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Chicago, w której planuje się oddać głos.
  Zgłoszenia można dokonać najpóźniej trzeciego dnia przed dniem wyborów (tj. 22 maja 2014 r.)

   

   

  W celu dokonania zgłoszenia do głosowania korespondencyjnego, zgłoszenie powinno zawierać (oprócz wyżej wskazanych danych) także adres, pod który ma zostać wysłany pakiet wyborczy zawierający karty do głosowania.
  Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w piętnastym dniu przed dniem wyborów. Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego termin ten ulega przedłużeniu do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

   

   

          

   


   

  Komunikat nr 2 z dnia 28 kwietnia 2014 r.

  Konsulatu Generalnego RP w  Chicago w sprawie

  wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

   

   

  Konsulat Generalny RP w Chicago zawiadamia, że wybory posłów do Parlamentu Europejskiego  odbędą się na obszarze Stanów Zjednoczonych Ameryki w sobotę dnia 24 maja 2014 r. (w Polsce 25 maja br.) zgodnie z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

   

  Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport oraz zostaną wpisani - na podstawie osobistego zgłoszenia - do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

  Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

   

  Ponadto, zgodnie z art. 51 § 3 Kodeksu Wyborczego w wyborach do Parlamentu Europejskiego obwodowa komisja wyborcza dopisze w dniu głosowania do spisu wyborców również obywatela polskiego stale zamieszkującego za granicą, a głosującego w kraju na podstawie ważnego polskiego paszportu, jeżeli udokumentuje, iż stale zamieszkuje za granicą. W takim przypadku komisja odnotowuje numer paszportu oraz miejsce i datę jego wydania w rubryce spisu "uwagi" oraz umieszcza w paszporcie na ostatniej wolnej stronie przeznaczonej na adnotacje wizowe odcisk swojej pieczęci i wpisuje datę głosowania.

   

  Zgłoszenie do spisu wyborców, prowadzonego przez Konsulat Generalny RP w Chicago (Stany: Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin) można wnieść do konsula ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną z dopiskiem „wybory” – uzupełniając formularz - pobierz formularz do druku tutaj.

   

  Adres Konsulatu Generalnego RP w Chicago:
  1530 N. Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
   

  Numery telefonów: 312 337-8166 wew.: 202, 217, 257


  Numery faksów: 312 337-7841; 312 337-7476; 312 337 4562


  Adres e-mail: chicago.wybory@msz.gov.pl

   

  Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, jak również numer i siedzibę komisji wyborczej, w której zamierza się oddać głos.

   

  Zgłoszenia można dokonać najpóźniej 3 dnia przed dniem wyborów (tj. 22 maja 2014 r.).

   

  Zgodnie z art. 14 § 3 Kodeksu Wyborczego dla obywateli polskich głosujących za granicą
  w wyborach do Parlamentu Europejskiego właściwy jest okręg wyborczy nr 4.

   

   

   

   

  GŁOSOWANIE OSOBISTE

   

  Głosowanie w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 7.00 a 21.00 czasu miejscowego (7 A.M– 9 P.M).

   

  Numery i adresy lokali obwodowych Komisji Wyborczych w okręgu konsularnym KGRP w Chicago:

  Komisja nr 136 - Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;

  Komisja nr 137 - Związek Podhalan: 4808 South Archer Avenue, Chicago, IL 60632;

  Komisja nr 138 - Parafia Św. Konstancji: 5843 West Strong Street, Chicago, IL 60630;

  Komisja nr 139 - Parafia Św. Ferdynanda: 5900 West Barry Avenue, Chicago, IL 60634;

  Komisja nr 140 – Instytut Piast: 11633  Joseph Campau Ave, Hamtramck, MI, 48212.

   

  Jednocześnie informujemy, że lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 137 - Związek Podhalan: 4808 South Archer Avenue, Chicago, IL 60632 jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
   

   

  GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE
   

  Zawiadamiamy, że na podstawie art. 62 Kodeksu Wyborczego wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego, które umożliwi skorzystanie z czynnego prawa wyborczego osobom zamieszkałym poza Chicago i Detroit. Wyborca stale zamieszkały za granicą oraz wyborca stale zamieszkały w Polsce, a przebywający czasowo za granicą, może głosować korespondencyjnie.

  W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

  Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą, adres zamieszkania wyborcy w kraju, tj. miejsce ujęcia w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą), numer ważnego polskiego paszportu oraz miejsce i datę jego wydania, adres, pod który ma zostać wysłany przez konsula pakiet wyborczy zawierający kartę do głosowania.

   

  Zgłoszenia dokonuje się najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego termin ten ulega przedłużeniu do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.

   

  Dla celów głosowania korespondencyjnego ustalono następującą obwodową komisje wyborczą:

   

  Komisja nr 136 - Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;

   

   

  ZAŚWIADCZENIE DO GŁOSOWANIA

   

  Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu, konsul na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z zaświadczeniem takim można głosować
  w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.


  W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL oraz dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.


  Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.


  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
  W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl.

   


   

                                                                                                                   

   

   
  Komunikat nr 1 z dnia 13 marca 2014 r. Konsulatu Generalnego RP w  Chicago w sprawie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego


  Konsulat Generalny RP w Chicago zawiadamia, że dnia 19 lutego 2014 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wydał postanowienie, w którym zarządził wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

   

  Data wyborów została wyznaczona na dzień 25 maja 2014 r., natomiast zgodnie z art. 39 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. 21, poz. 112 z późn. zm.) głosowanie w Stanach Zjednoczonych Ameryki odbędzie się w sobotę dnia 24 maja 2014 r. w godzinach 7.00-21.00.

   

  Zgodnie z kalendarzem wyborczym, określającym terminy wykonania poszczególnych czynności wyborczych, informacje o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych do głosowania korespondencyjnego zostaną podane do publicznej wiadomości nie później niż w dniu  4 maja 2014 r.

  Konsulat Generalny RP w Chicago informuje, że zaproponował utworzenie łącznie pięciu obwodowych komisji wyborczych, czterech w aglomeracji chicagowskiej oraz jednej w aglomeracji Detroit, właściwych do przeprowadzenia głosowania osobistego. Rozproszenie komisji ma służyć zapewnieniu sprawnego przebiegu głosowania. Zaproponowano utworzenie następujących obwodowych komisji wyborczych:

   

  1. Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;
  2. Związek Podhalan w Ameryce Północnej.: 4808 South Archer Avenue, Chicago, IL 60632;
  3. Parafia Św. Konstancji: 5843 West Strong Street, Chicago, IL 60630;
  4. Parafia Św. Ferdynanda: 5900 West Barry Avenue, Chicago, IL 60634;
  5. Hamtramck, Instytut Piast: 11633 Joseph Campau Ave, Hamtramck, MI, 48212.

  Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 62 ustawy Kodeks Wyborczy wprowadzono możliwość głosowania korespondencyjnego, które umożliwi skorzystanie z czynnego prawa wyborczego osobom zamieszkałym poza Chicago i Detroit. Dla celów głosowania korespondencyjnego zaproponowano następującą obwodową komisję wyborczą:

   

  1. Konsulat Generalny RP w Chicago: 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610;

  Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniu jest posiadanie ważnego polskiego paszportu oraz dokonanie rejestracji w spisie wyborców.

   

  Konsulat Generalny RP w Chicago będzie na bieżąco informował o kolejnych czynnościach wyborczych.

   

  Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: