close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 czerwca 2019

  Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago.

  Wymiar etatu: niepełny

  Liczba stanowisk pracy: 1

  Miejsce wykonywania pracy: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago (dalej jako „SPK”)

  Dokumenty należy składać do środy 19 czerwca 2019 r., do godz. 16:00 (czasu „polskiego”)

  I. Wymagania.

  Wymagania niezbędne:

  1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 5 ust. 1 lub § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597) zwanego dalej „Rozporządzeniem”.

  2. Stanowisko kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania wynikające z § 5 ust. 1 Rozporządzenia:

  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne;

  2) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin;

  3) posiada znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego odpowiadającą, co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

  4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

  5) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

  6) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz., 967, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

  7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

  9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1458 z późn. zm);

  10) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931, z późn. zm.).

  3. Stanowisko kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej może zajmować również nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania wynikające z § 5 ust. 2 Rozporządzenia:

  1) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

  2) ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania szkołami i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą, organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin;

  3) spełnia wymagania niezbędne określone w dziale I ust. 2 pkt. 1 i pkt. 3 – 10 Ogłoszenia.

  Wymagania pożądane:

  1. znajomość pakietu MS Office;

  2. umiejętność samodzielnego zdobywania i aktualizowania zdobytej wiedzy w zakresie wykonywanych obowiązków, w tym w szczególności bieżące monitorowanie zmian w zakresie ustawy Prawo oświatowe, ustawy Karta Nauczyciela, ustawy o finansach publicznych, i innych właściwych przepisów oraz regulacji wewnętrznych Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą;

  3. umiejętność pracy w zespole i działania w sytuacjach stresowych;

  4. umiejętność definiowania celów i priorytetów oraz organizacji pracy własnej;

  5. kreatywność, dokładność, odpowiedzialność, terminowość w wykonywaniu zadań.

  II. Dokumenty wymagane przy składaniu aplikacji:

  1. list motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu,

  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (preferowany w formacie Europass),

  3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

   imię(imiona) i nazwisko,

   datęi miejsce urodzenia,

   obywatelstwo,

   miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  4. koncepcja pracy szkolnego punktu konsultacyjnego z uwzglęnieniem współpracy z organami statutowymi SPK i środowiskiem zewnęrznym,

  5. poświadczone przez kandydata za zgodnośćz oryginałm kopie dokumentó potwierdzająych posiadanie wymaganego wykształcenia oraz przygotowania pedagogicznego, w tym dyplomu ukończenia studió wyższych lub śiadectwa ukońzenia studió podyplomowych z zakresu zarzązania albo śiadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarzązania oświatą

  6. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałm kopie zaśiadczeńo ukońzonym kursie kwalifikacyjnym z zakresu zarzązania szkołmi i szkolnymi punktami konsultacyjnymi za granicą organizowany na zlecenie ministra właściwego do spraw ośiaty i wychowania, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin lub w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin,

  7. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałm kopie dokumentów potwierdzająych znajomość języka kraju pobytu lub języka angielskiego w stopniu odpowiadająym co najmniej poziomowi biegłości jęykowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształenia Jęykowego Rady Europy lub oświadczenie kandydata w ww. zakresie,

  8. poświadczona przez kandydata za zgodnośćz oryginałm kopia dokumentu potwierdzająego znajomość języka polskiego, o któym mowa w ustawie z dnia 7 paźziernika 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z póź. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

  9. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałm kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  10. poświadczona przez kandydata za zgodnośćz oryginałm kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela,

  11. poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałm kopia dokumentu potwierdzająego niepełosprawność– w przypadku kandydata, któy zamierza skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdzie sięw gronie kandydatów,

  12. oświadczenie, ż kandydat ma pełną zdolność do czynnośi prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

  13. oświadczenie, ż kandydat nie był karany karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967, z póź. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karądyscyplinarną o któej mowa w art. 276 ust. 1 pkt 6-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyżzym i nauce(Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z póź. zm.);

  14. oświadczenie, ż kandydat nie byłskazany prawomocnym wyrokiem za umyśne przestępstwo lub umyśne przestępstwo skarbowe,

  15. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy siępostęowanie o przestęstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  16. oświadczenie, ż kandydat nie byłkarany zakazem pełienia funkcji zwiąanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o któym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z póź. zm.);

  17. oświadczenie o wyrażniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzązenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osó fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogóne rozporzązenie o ochronie danych).

  Wskazuje się iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata. Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

  „Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Ośodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicąz siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie generalnym RP w Chicago.

  Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każym czasie. Cofnięie to nie ma wpłwu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięiem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie -wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacjąw udziale w procesie rekrutacji.”.

  III. Zakres zadańwykonywanych na stanowisku pracy:

  1. Kierowanie działalnością Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (dalej jako „PK”) oraz reprezentowanie go na zewnąrz.

  2. Organizacja pracy SPK, zgodnie z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującymi i wewnętrznymi.

  3. Pełnienie roli Pracodawcy w stosunku do kadry pedagogicznej i innych pracowników szkoły (SPK) oraz pełnienie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami zatrudnionymi w SPK.

  4. Organizacja pracy pracowników SPK, w szczególności w zakresie podziału obowiązków i określania odpowiedzialności w ramach powierzonych zadań

  5. Dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym SPK oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłwe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjne, finansowe i gospodarcze obsługi SPK.

  6. Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez SPK.

  7. Sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

  8. Współraca z radą szkoły (jeśli została powołana), radą pedagogiczną rodzicami, samorządem uczniowskim.

  9. Realizowanie uchwał rady szkoły (jeśli została powołna) oraz rady pedagogicznej SPK, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących.

  10. Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa krajowego oraz zatwierdzonych procedur wewnęrznych w Ośodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą a takż prawa miejscowego związanego z działalnością SPK.

  11. Realizowanie systemu kontroli zarzączej, przestrzeganie przepisów kontroli zarzączej, w tym zarzązania ryzykiem.

  IV. Termin i miejsce skłdania dokumentów:

  1. Dokumenty należy składać do dnia 19 czerwca 2019 r., do godz. 16:00 (czasu „polskiego”) w zamknięych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „konkurs” (podać nazwę placówki, któej konkurs dotyczy: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago)

  2. Decyduje data: wpłwu oferty.

  3. Miejsce skłdania dokumentów:

  Ośodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

  ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa (sekretariat)

  Konkurs: Szkolny Punkt Konsultacyjny im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Chicago

  Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

  WIĘCEJ INFORMACJI:

  http://www.orpeg.pl/index.php/wolne-stanowiska-kierownicy-szkolnych-punktow-konsultacyjnych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: